استان ها

روایت دادستان کرمان از «ارتباط‌گیری لیدر اغتشاشات اخیر در کرمان با عناصری از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه»

به گزارش خبرگزاری گیلونا؛ دادخدا سالاری در شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان با تاکید بر اینکه در همه کشورها نقض امنیت عمومی مردم جرم انگاری شده است، افزود: قانونگذاران و مجریان قانون در هیچ کشوری اجازه نمی دهند. نقض قوانین و ساختارهای جامعه و امنیت مردم.» آنها به کسی آسیب نمی رسانند.

وی با تاکید بر اینکه در برخورد با عاملان اغتشاشات و حوادث اخیر باید بین افراد متخاصم و افراد مرتبط با بیگانگان و افراد فریب خورده و احساساتی تمایز قائل شد، گفت: این نکته در پرداختن به اتهامات مورد توجه قرار گیرد. نویسندگان شورش های اخیر .

وی تاکید کرد: پرونده افرادی که امنیت جامعه و مردم را تهدید می کنند باید در اسرع وقت و با دقت رسیدگی شود.

48