استان ها

صدور پنج هزار و ۴٨٩ اخطار به واحدهای عرضه مواد غذایی در کرمانشاه

محمدرضا نادری در گفتگو با خبرنگار گیلونا کرمانشاه، اظهار کرد: در شهرستان کرمانشاه حدود ١٣ هزار اماکن تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی داریم.

وی افزود: بازرسی از این واحدها انجام می‌شود و بر اساس آیین نامه ماده ١٣ بنابر ضرورت برخورد قانونی انجام می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: طی ٩ ماهه ابتدایی امسال ٩٣ هزار و ٨۵۶ مورد بازدید از اماکن عمومی شامل بازدیدهای روزانه و مناسبتی انجام ‌شد.

وی گفت: در این بازدیدها پنج هزار و ۴٨٩ مورد اخطار صادر کردیم و ٣١٠ مورد را به مراجع قضایی معرفی کردیم که این ٣١٠ مورد مواردی بودند که پلمب هم شدند.

این مقام مسئول اذعان کرد: ۵۴٧ نمونه مواد غذایی اخذ شد و سه هزار و ٧۵٨ مورد نمونه برداری از آب آشامیدنی انجام شد و در مجموع ۴٣ هزار و ٩۵٢ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم شدند.

وی ادامه داد: روند بازدیدها به این صورت است که بر اساس آیین نامه به امکنه مراجعه کرده و اماکن فروش مواد غذایی از نظر ما ٢ دسته حساس و غیر حساس هستند.

این مقام مسئول بیان کرد: دسته حساس شامل موادی است که فرآوری مواد غذایی و دخالت دست در آن وجود دارد و در فواصل زمانی کوتاه تر بررسی می‌شوند.

وی ابراز کرد: نواقصی که در یک مکان وجود دارد به ٢ دسته بحرانی و غیر بحرانی تقسیم می‌شود و نواقص بحرانی شامل مواردی است که مستقیم بر سلامت افراد تاثیر دارد و در صورت مشاهده چنین نواقصی فرصت کوتاهی از ٢۴ الی ۴٨ ساعت برای رفع نقص می‌دهیم که اگر مشکل برطرف شد مکان پلمب می‌شود.

وی تشریح کرد: نواقص غیر بحرانی مواردی است که غیر مستقیم و طولانی مدت بر سلامت ارباب رجوع و مشتریان آن صنف تاثیرگذار هستند لذا بین یک الی ۶٠ روز فرصت برای برطرف کردن آن می‌دهیم.