علمی و پزشکی

موشک کروز استراتژیک کره شمالی با کلاهک هسته‌ای

به گزارش گیلونا، کره شمالی آزمایش موشک های کروز را برای آشنایی واحدهای موشکی کروز با رویه‌ها و فرآیندهای انجام مأموریت‌های حمله هسته‌ای تاکتیکی برگزار کرد.

بر اساس گزارش پارتیزان، آموزش هایی برای بررسی مجدد نرمال بودن عملیات و ایمنی سیستماتیک تجهیزات فنی و مکانیکی، از جمله رویه های احراز هویت دستور حمله هسته ای و سیستم تایید پرتاب داده شد.

موشک کروز استراتژیک کره شمالی با کلاهک هسته‌ای

دو موشک کروز از نوع “هواسال-۱” و دو موشک کروز استراتژیک “هواسال-۲” که به هدف تعیین شده در دریا اصابت کردند.

این موشک‌های کروز استراتژیک دارای کلاهک آزمایشی شبیه سازی کلاهک هسته ای بود. دو موشک به ترتیب ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ کیلومتر مسیر طی کردند. سرعت موشک ها حدود ۷۰۰ کیلومتر در ساعت بود. این موشک ها مسیر از پیش تعیین شده را در الگو ها بیضوی و ۸ شکل در ارتفاع پایین طی کرده و به اهداف تعیین شده برخورد کردند.

موشک کروز استراتژیک کره شمالی با کلاهک هسته‌ای

۵۸۵۸

تیم خبری مقالات علمی

به عنوان نویسنده علمی و پزشکی، با استفاده از الگوریتم BERT گوگل، هدفم این است که متونی را ارائه دهم که علاقه شما را به علم پزشکی تحریک کند و اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهم.