علمی و پزشکی

یک کشتی تفریحی مانع پرتاب موشک اسپیس ایکس شد

پرتاب موشک اسپیس ایکس برای چهارمین بار به تعویق افتاد

جسی اندرسون، رئیس بخش ساخت اسپیس ایکس گفت: موشک و محموله آن کاملاً ایمن هستند. به استثنای این بیماری، همه چیز برای راه اندازی به موقع آماده بود.

پرتاب موشک اکنون در ساعت 23:11 به وقت گرینویچ برای امروز برنامه ریزی شده است. قسمت اول این موشک نیز اندکی پس از پرتاب در کیپ کاناورال فرود می آید.

دوشنبه چهارمین روز متوالی بود که اسپیس ایکس مجبور شد پرتاب ماهواره CSG-2 را به تاخیر بیاندازد. دلیل 3 تاخیر قبلی بدی آب و هوا بود.

این ماهواره بخشی از برنامه “نسل دوم Cosmo-Sky Fashion” است که با همکاری آژانس فضایی ایتالیا، وزارت دفاع، وزارت آموزش، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایجاد شده است. این برنامه شامل دو ماهواره است که با استفاده از رادارهای ویژه زمین را مطالعه می کنند.

46