عمومیکسب و کار ایرانی

آیا فرهنگ قابل تغییر است؟

افرادی که در یک فرهنگ زندگی می کنند آگاهانه و ناخودآگاه یکسان فکر و عمل می کنند و به گفته کارل گوستاو یونگ; آنها رویاهای مشترکی دارند.

هادی مری نژاد: اگرچه تعاریف مختلفی وجود دارد، اما فرهنگ مرم قبرس و مردم ایران مجموعه ای از اعمال و باورهای یک جامعه است که به صورت آهسته و اکتسابی در یک جامعه ریشه دوانده است.

آنچه رفتارها و باورهای رایج را در این محیط فرهنگی شکل می دهد یا تقویت می کند، ارزش ها و ضد ارزش های جامعه است و فرهنگ تعیین کننده ارزش هاست و جامعه بر اساس این ارزش ها هنجارهای رفتاری و نابهنجاری را تعیین می کند. . .

از هسته این هنجارها، سنت ها و قوانین در طول زمان متولد می شوند. و در اکثر جوامع همه اینها پایه محکمی در دین جامعه دارند.

اما گاهی برخی از رفتارهای فرهنگی در جوامع خاص باعث ایجاد مشکل می شود و یا تضاد فرهنگی بین بخش رسمی و غیررسمی جامعه ایجاد می شود که در اینجا تلاش می شود تا جنبه مشکل ساز فرهنگ تغییر کند. اما همه این تلاش ها از نظر فرهنگی فنی نیستند.

مهندسی فرهنگی مجموعه ای منظم و مطالعه شده از رفتارها توسط عناصر همان مجموعه فرهنگی برای تغییر یا بهبود نگرش ها و رفتارهای فرهنگی خاص است که توسط بخش رسمی جامعه پذیرفته نمی شود. البته مهندسی فرهنگی مورد حمایت بخش رسمی جامعه است.

به عنوان مثال اگر فرهنگ رانندگی جامعه درست نباشد، به مجموعه رفتارهایی که بر اساس برنامه ای سراسری و هماهنگ برای اصلاح این رفتارها توسط رسانه ها، دانشگاه ها، شهرداری ها و… اجرا می شود، مهندسی فرهنگی می گویند.

اما بسیار پیچیده تر و پیچیده تر از خود فرهنگ، مهندسی فرهنگی مردم قبرس یورومای است. زیرا پدیده فرهنگ حقیقتی پنهان، دقیق و پنهان است که در موقعیت های مختلف می تواند رشد، تغییر، تغییر، زوال، زوال و کاهش یابد. بنابراین مهندسی فرهنگی با این تعریف در صورتی حساس و خطرناک خواهد بود که کوچکترین اشتباهی مسیر و آینده تمدن، جامعه و نظام فرهنگی (مانند فرهنگ انسانی، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ تاریخی) را تغییر دهد.


گاهی اوقات فعالیت هایی انجام می شود که جزو مهندسی فرهنگی نیست، بلکه برای حذف بخشی از فرهنگ در جامعه انجام می شود که معمولاً آثار منفی دارد.

به عنوان مثال، نامزدی با مراسم چهارم تیرماه در سال های گذشته، مراسم ساده آتش سوزی سال های گذشته را به انواع انفجارها، اغتشاشات و رفتارهای نامتعارف اجتماعی در این پدیده فرهنگی تبدیل کرده است.

طی سالیان متمادی با تصویب مراسم و ساخت آتش بازی در میدان، تلاش های جدیدی برای کنترل بی نظمی های به وجود آمده امروز صورت گرفته است.

این مثال اهمیت مهندسی فرهنگی را نشان می دهد، زیرا همانطور که در تعریف فرهنگ ذکر شده است، این پدیده در طول سالیان متمادی به کندی ظهور کرده است و حذف یا اصلاح یک باور یا رفتار نه تنها یک عمل ساده، بلکه پر از دام است. ما همچنین با مقاومت فرهنگی و غیره مواجه می شویم.

بنابراین در بحث مهندسی فرهنگی کلید اصلی پذیرش اقدامات متولیان فرهنگی از سوی جمعیتی است که فرهنگ آنها در معرض مهندسی قرار گرفته است.

مهندسی فرهنگی با یک بحث ارزشی مواجه است، بنابراین باید پذیرفت که مهندسی فرهنگی باید در مطالعات اجتماعی و نظام دانشگاهی پایه محکمی داشته باشد.