عمومی

ساعت به وقت سردار شهید

موج انقلاب دوباره آمد
چون مرگ رهبر شهید را شنیدند

انقلاب پنجاه و هفت بهمن
وین تبدیل به یک انقلاب کاملاً جدید شد

زمانی را به یاد بیاورید که ناگهان جنگ شروع شد!
روی فرق ما سرب و آهن ریختند

آن روزهای پرشور و ترسناک را به خاطر بسپار
هر وقت خبری از جبهه می آمد!

مردم عشق کامل به وطن خود داشتند
دلم پر از شادی و امید بود!

زن و مرد، پیر و جوان کشته شدند
از حمله ارتش صدام یزید

طرفی از صداقت، مردانگی و وفاداری
یک طرف افکار و اعمال شیطانی!

صدام دون کمک زیادی دریافت می کرد
از همه یا شما آن را بخرید!

توپ، تانک، سراب از همه جا
تو باز بودی و حرفش “مرا محکم تر فشار بده”

این بار بعد از چهل انقلاب
دیار سردار رشید پر است

خلاء مثل سلیمانی کجاست؟
ارتش ایران را مثل او به او بدهید؟

مرد میدان، مرد طراحی و ابتکار
او در سپاه قدس اهل وحی است

داعش مهد آمریکاست
در سه سال بال و پر جمع کنید!

متقاضی، آمریکا با حیله و نیرنگ
نقشه ها در حال خراب شدن هستند!

تا صبح سیزدهم ماه
او ارباب درد دنیاست!

ناجوانمردانه او را کتک زدند
آه هرگز صورت سفیدت را نبین!

مردم ایران یکصدا فریاد زدند
باید یه جواب دلخراش بدی!

موفق باشی سلیمانی
زندگی و مرگ در هر دو تلاش!

مرگ توخون در ایران
بر تن خسته، دل نفس می کشد!

در فتنه قصر سیاه
یا «رضا» باید از راه برسد