عمومی

سرفه قناری و سکته کلمات؛ داستان انزوایی خود خواسته استاد حکیمی

این مستند 86 سال از زندگی استاد محمدرضا حکیمی را بازگو می کند. مستند «قناری سرفه و سکته کلمات» محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و انیمیشن است. داستان زندگی استادی که در طول 86 سال زندگی‌اش از هرگونه پروژه رسانه‌ای اعم از مصاحبه، گزارش، فیلم و عکس جز در موارد استثنایی و خصوصی دوری می‌کرد.

در سال 1371 که تصمیم گرفتم برای اولین بار عکسی از استاد محمدرضا حکیمی، نظریه پرداز و بنیانگذار مکتب جدایی، به عنوان چهره برجسته در مجله منتشر کنم، با رویکرد متفاوتی مواجه شدم. “نه، لازم نیست.” اصرار ما بیهوده بود و عکاس ناامید شد و مجله با عکسی از استادانش منتشر شد. از همان لحظه می خواستم راز این انزوای خودخواسته را بدانم. حکیمی مردی منزوی، ساده و آرام اما موثر در جامعه که با قناری هایش در خانه ای کوچک همراه بود.

ارتباط استاد حکیمی با اهالی حوزوی و دانشگاهی در سطوح عالی و با روشنفکران، معاندین و حتی غیرمذهبیان، تأثیر تفکر ایشان را گسترش داده است. دکتر شریعتی او را به عنوان مربی خود منصوب کرد و نامه معروف استاد به فیدل کاسترو و دیدار چه گوارا با کودکان و اهتمام ویژه او به عدالت اجتماعی در پرتو جامعه قرآنی از دیگر جنبه های زندگی او بود.

گفت و گو با اساتید فلسفه، عرفان، دین و ادبیات بخشی از مستند «قناری سرفه و سکته کلمات» از جمله دکتر ابراهیمی دینانی، پروفسور احمد سمیعی، دکتر مهدی محقق، آیت الله سیدان، دکتر سید مهدی جعفری و … با اشاره به.
30 سال همراهی و آشنایی با استاد محمدرضا حکیمی من را ایجاب می کرد که راوی این مستند باشم و با ده ها استاد در ایران و نقاط جهان به گفت وگو بپردازم تا راز زندگی تاثیرگذار این مرد بزرگ این عرصه را کشف کنم. از فرهنگ