عمومی

پاسداشت هادی خانیکی؛ زندگی او گفت وگوست

بینایی، شنوایی، زبان، ادراکات او در زندگی، متناسب با موقعیت مخاطب است. در مقابل دیگران و با مشکلات و امور اجتماعی، آماده است تا چیزهایی فراتر از آنچه در وهله اول به نظر می رسید ببیند. در شگفتی ها و خلاقیت های جدید شگفت انگیز است. این نوع رویکرد مهمترین جنبه یک مکالمه واقعی است. یعنی به چیزی که در واکنش به ذهن می رسد راضی نشویم، بلکه به فکر کردن و توجه کردن است. به همین دلیل است که آثار او محتوایی بی آلایش و راهنما دارد.

قدرت آن در جستجوی شگفتی ها و خلاقیت های جدید است. چندین نکته جدید و چندین رویکرد جدید در بیشتر نوشته ها و سخنرانی های او یافت می شود که هر یک به نوبه خود قابل تحقیق است. او که کارش جست و جوی شگفتی های زندگی و عجایب است، اینجا نیز در گفتگو با بیماری و موقعیتی که پیش می آید، همین بینش را می بیند و قدرت گفتگوی جدیدی را کشف می کند.
ابتدا بیمار با خود گفت و گو می کند و در چنین گفت وگویی رازهای گرانبهای خود را بهتر درک می کند و در نتیجه چنین موقعیتی راه های جدیدی برای بیان آنها پیدا می کند. گفت و گو و همدلی می تواند در درمان بیماری و جنبه های آن موثر باشد. دیگر اینکه نقش مهم ارتباط بین انسان و به طور کلی ارتباط در فرآیند مقابله با بیماری و تبدیل آن به فرصت در ازای ضرر و زیان می تواند موثر باشد.
در این راستا اگر امید خود را نشان دهد و خود را نشان دهد، بیماری از بین می رود. زندگی به قول استاد خانیکی دیالوگ است. چه با خودت باشد، چه با دیگران، چه با خدا، چه با بیماری…

در لحظات زندگی می توانید گفتگو را شروع کنید و غافلگیر شوید و به یک خلاقیت جدید برسید. خلقت جدید شفادهنده بیماری است… استاد با این نگرش است که می گوید بیماری انسان را به فضای دیگری می برد که بهتر است صحبت کند و خدا را ببیند.
علاوه بر دعاهای متداول برای شفای استاد عزیز، می خواهم بگویم که بهتر است برای استاد دعا کنیم، یاد بگیریم و در راه او قدم برداریم. این به معنای راه رفتن در موقعیت گفتگو و شگفتی واقعی است. در این راه با او تمرین و پشتکار داشته باشید تا موانع را برطرف کنید. انجام این کار بهترین دعا برای شفای او و شفای دردهای اجتماعی ماست که او را آزرده و بیمار کرده است.

* فعال اجتماعی و عضو هیئت مدیره موسسه گفتگو

پاسداشت هادی خانیکی;  زندگی او دیالوگ است