عمومی

چه شد که یک سوال درباره “خوبان عالم”دست راست عزیزی خادم را برآشفت؟

انتشار فیلمی از مهرعلی مردی که می گویند در سایه است و خیلی از کارهای فدراسیون فوتبال را انجام می دهد.عضو هیئت مدیره فدراسیون فوتبال خادم عزیز!
نوع بیان و لحنی که بعد از یک سوال روی اعصاب مهرعلی خورد، اصلا عجیب نبود!
مهرعلی ابتدا از خبرنگاری که به سبک رئیس سابق از او درباره رابطه فدراسیون با «خوبان علم» پرسیده بود، پرسید و پاسخ داد شما خبرنگار هستید، کارتتان را به من نشان دهید. او سوالش را بی پاسخ گذاشت چون جوابی برایش ندارم. این قرار است چه بگوید؟ به من بگو مرد خوب دنیا کیست یا کیست؟ بهش بگو میشناسمش یا نه؟ بهش بگو باهاش ​​رابطه دارم یا نه؟ انگار از بچگی باهاش ​​حرف میزدی به یکیشون که اتفاقا با اسم فامیل صداش کرد گفت: چه پسر خوبی! پیشانی اش را بشکن

آقای مهرعلی خبرنگاری است که ساعت ها منتظر می ماند تا جلسه ای تمام شود و برای روشنگری مخاطب گزارش تهیه می کند یا مصاحبه می کند. فدراسیون ها و باشگاه ها منتظرند. قطعا خبرنگار است و قابل احترام است. خبرنگاران از شما سوال بدی نپرسیدند که چرا اینقدر ناراحت شدید. از مکتب نویسندگی و ادب می آیند و می دانند عزت چیست. آقای نایب رئیس اول و عضو هیئت مدیره؛ فوتبال است. اینجا لازم نیست با گاز، دنده، کلاچ و ترمز کار کنید. میلیون ها هوادار فوتبال در حساب شما وجود دارد و خبرنگاران نماینده آنها هستند. در دور اول فرمان را بچرخانید و تخت گاز را به سمتی که به آن تعلق داشتید برگردانید. همه ما خبرنگاران رسانه قلب ما هستیم برای تیم ملی ما می تپد و همه خوشحالیم که فوتبال ایران مانند نگینی خاص در آسیا می درخشد، اما خوبی های ما را با نیش و کنایه و تمسخر خراب نکنید و مانند خودتان با رسانه ها رفتار کنید. از آنها انتظار داشته باشید

251 251