فرهنگ و هنر

افزایش ارزش ریالی کتاب‌ها و مصرف کاغذ ناشران در بهار ۱۴۰۱

ارزش ریالی کتابهای چاپ شده در سال 1401، 109 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، ناشران 33 درصد بیشتر از سال گذشته از کاغذ استفاده کردند.

به گزارش گیلونا، بر اساس اطلاعات و آمار مؤسسه کتاب و ادبیات ایران، تعداد عناوین کتاب منتشر شده در بهار 1401 نسبت به بهار 1400، 52 درصد افزایش یافته است که به نظر می رسد این امر ناشی از عواملی مانند … کاهش اپیدمی کرونا در اواسط دوم سال گذشته و برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ادیبهشت 1401 پس از دو سال وقفه.

این افزایش 52 درصدی تعداد سهام همه شاخص های آماری را تحت تاثیر قرار داد.

ارزش ریالی کل کتاب های چاپ شده در بهار 1401، 16 هزار میلیارد ریال (معادل 1600 میلیارد تومان) بوده که نسبت به بهار 1400 با رقم 7600 میلیارد ریال 109 درصد افزایش داشته است.

میانگین قیمت هر جلد کتاب نیز با افزایش 53 درصدی به 776 هزار ریال معادل 506 هزار ریال در سال گذشته رسید.

متوسط ​​قیمت هر کتاب در بهار سال گذشته با 42 درصد افزایش به 5109 ریال معادل 3590 ریال رسید.

البته می توان گفت بخشی از این افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت کارت است.

افزایش ارزش ریالی مصرف کتاب و کاغذ ناشران در بهار 1401

همچنین بر اساس اطلاعات کتاب های ثبت شده در پایگاه خانه کتاب و ادبیات ایران، میزان مصرف کاغذ تحریر بر اساس قطع، تعداد صفحات و اعداد گزارش شده در شناسنامه کتاب های منتشر شده محاسبه شد. به شرح زیر است:

وزن کاغذ مصرفی در بهار 1401 با 37 درصد افزایش به 6598 تن رسید که در بهار سال گذشته 4829 تن بود.

همچنین تعداد سیم های استفاده شده در بهار امسال 231 هزار و 492 سیم بوده که نسبت به سال گذشته با 308 هزار و 152 سیم 33 درصد افزایش داشته است.

کاغذ مورد استفاده در قالب ۱۰۰×۷۰ در بهار ۱۴۰۱ با افزایش ۷۲ درصدی به ۱۲۴ هزار بسته و حدود ۳ هزار تن رسید، در حالی که ناشران در بهار ۱۴۰۰ از ۷۲ هزار بسته معادل ۱.۷ هزار تن کاغذ در قالب ۱۰۰×۷۰ استفاده کردند.

علاوه بر این، ناشران در بهار امسال 15 درصد بیشتر از کاغذ 90×60 استفاده کردند. این تعداد 184 هزار مقاله معادل 3.5 هزار مقاله اعلام شد در حالی که سال گذشته ناشران از 160 هزار مقاله معادل 3 هزار تن کاغذ در این حجم استفاده کردند.

افزایش ارزش ریالی مصرف کتاب و کاغذ ناشران در بهار 1401

انتهای پیام