فرهنگ و هنر

سهمی ناچیز از عوارض خروج از کشور

درآمدهای دولت ناشی از خروج مسافران از کشور در قانون بودجه سال 1401 حدود 1500 میلیارد تومان برآورد شده است که بررسی ها نشان می دهد تنها 70 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی اختصاص می یابد. و صنایع دستی

سعید امیریان، کارشناس اقتصاد گردشگری در گفت وگو با گیلونا، با بررسی پیشنهاد بودجه سال 1401 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با بیان اینکه بودجه کل سال آینده به تازگی در مجلس تصویب شده است، گفت: : بودجه وزارت میراث فرهنگی و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی با رشد 34 درصدی پیشنهاد می‌شود. بیشترین افزایش مربوط به «اعتبارات عمرانی» بوده که سهم میراث فرهنگی از دو بخش گردشگری و صنایع دستی بیشتر است. همچنین «اعتبارات هزینه ای گردشگری» و «اعتبارات توسعه صنایع دستی» در بودجه سال آینده رشد بیشتری را نسبت به سایر بخش ها تجربه خواهند کرد.

وی توضیح می دهد: کل بودجه مصوب سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 1400 حدود 1510 میلیارد تومان بوده که در سال 1401 به 14023 میلیارد تومان افزایش یافته است که بدیهی است باید به تصویب مجلس برسد. اما لایحه بودجه کل ۱۴۰۱ تصویب شد.

این کارشناس افزود: از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عددی، 800 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و 1223 میلیارد تومان در بودجه عمرانی (اعتبارات ‘تحصیل کالاهای سرمایه ای’) پیش بینی شده است. وزارتخانه برای سال 1401 رشدی حدود 34 درصد را نشان می دهد.

امیریان در ادامه بیان کرد: بررسی دقیق تر نشان می دهد از 2023 میلیارد تومان کل بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود 800 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای است که نسبت به سال 1400 حدود 19 درصد افزایش داشته است. وام کالاهای سرمایه ای یا بودجه عمرانی در سال 1401 نسبت به سال جاری با رقم 1223 میلیارد تومان رشد حدود 46 درصدی را نشان می دهد. تغییرات این بند نشان می دهد که در قانون مالی 1401 وزارت میراث فرهنگی و فعالیت ها، گردشگری و صنایع دستی به رشد «اعتبارات عمرانی» توجه بیشتری شده است.

وی ادامه داد: رشد اعتباری در سه فصل ذکر شده برای سال 1401 به طور کلی خوب بوده است، اما در مجموع سرفصل های جدول 6 لایحه، اعتبارات هزینه ای 43 درصد و اعتبارات عمرانی حدود 75 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد به همین ترتیب. در سه فصل، بخش های مختلف بر رشد اعتبارات عمرانی متمرکز شده اند. میانگین رشد مجموع فصول بیشتر از رشد اعتباری سه فصل مورد نظر است.

این کارشناس گردشگری افزود: از حدود 800 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حدود 720 میلیارد تومان از محل منابع عمومی، 60 میلیارد تومان از خطوط مختلف و 20 میلیارد تومان دیگر از ورودی های اختصاصی است. سارا

وی همچنین گفت: از مجموع اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای، تقریباً 1117 میلیارد تومان از محل منابع عمومی، 77 میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه و حدود 30 میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات ویژه دستگاهی تامین می شود.

امیریان به جزئیات اعتبارات در نظر گرفته شده برای سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخت و افزود: حدود 315 از مجموع اعتبارات این سه فصل که بالغ بر 800 میلیارد تومان است، میلیاردها تومان به آن اختصاص می یابد. میراث فرهنگی که 18 درصد نسبت به سال 1400 افزایش داشته و برای فصل گردشگری 325 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه گردشگری سال 1400 حدود 31 درصد رشد و 158 میلیارد تومان برای صنایع دستی پیش بینی شده که 4 درصد افزایش داشته است. .

وی همچنین گفت: از مجموع 1224 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی یا تملک کالاهای سرمایه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حدود 808 میلیارد تومان مربوط به فصل میراث فرهنگی است که 25 درصد رشد داشته است. 332 میلیارد تومان برای فصل گردشگری با نرخ رشد حدود 54 میلیارد تومان برای فصل صنایع دستی پیش بینی می شود که رشد 135 درصدی نسبت به بودجه سال 1400 پیش بینی می شود و 66 درصد از اعتبارات عمرانی این وزارتخانه مربوط به آن است. فصل میراث فرهنگی

امیریان افزود: بررسی این اعداد نشان می دهد که در بخش اعتبارات هزینه ای فصل گردشگری بیشترین رشد و در اعتبارات تملک سرمایه یا بودجه عمرانی فصل صنایع دستی بیشترین رشد را داشته است.

این کارشناس اقتصاد گردشگری در بودجه سال 1401 سهم اعتبارات مالیاتی خروجی برای توسعه گردشگری و کمک به میراث فرهنگی و صنایع دستی در بودجه سال 1401 را توضیح داد: در سال 1400 از آنجایی که تعداد سفرها به دلیل تاج کاهش یافت، بخشی در این بودجه سال نیز کاهش یافت، اما در سال 1401، با پیش‌بینی اینکه سفر به روال قبلی بازمی‌گردد، درآمد مالیات خروج دوباره افزایش یافت. طبق روال گذشته سهمی از این درآمد برای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی بوده است.

امیریان گفت: در قانون بودجه 1401 20 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و 50 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای توسعه زیرساخت های گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی از محل عوارض مهجوریت کشور اختصاص یافت. این ارقام نسبت به ارقام تایید شده در دهه 1400 به ترتیب 300 و 350 درصد رشد کردند.

انتهای پیام/