فرهنگ و هنر

ما همه در یک قایق هستیم!

هنرمند انگلیسی با کشیدن نقاشی دیواری با تمرکز بر اصل “جهانی شدن” به تغییرات آب و هوایی کره زمین و تأثیر آن بر زندگی همه انسانها اشاره می کند.

به گزارش گیلونا ، العربیه با نقاشی های دیواری جدید بنکسی در شهرهای ساحلی انگلیس ، در گزارشی در تحلیل یکی از نقاشی های دیواری با عنوان “همه ما در یک قایق هستیم!” نقشی دارد:

یک نقاش انگلیسی تصویر سه پسر در یک قایق را نقاشی کرد که یکی از آنها آب را از قایق تخلیه می کرد ، با عنوان “همه ما در یک قایق هستیم”. “با این نقاشی دیواری ، هنرمند سعی می کند این پیام را منتقل کند که سرنوشت همه جهانها به هم وابسته است و تغییرات در زمین بر زندگی همه انسانها تأثیر می گذارد”.

گرافیتی جدید بنکسی

العربیه گزارش می دهد: «این هنرمند به نام بنکسی که هویت خود را نیز پنهان کرده بود به موضوعات داغ و مهم آن روز مانند مخالفت با انتخابات و مسئله مهاجرت پرداخت.

در ماه مارس ، این نقاش اثری را روی کادر پزشکی نقاشی کرد و آن را به قیمت 20 میلیون یورو فروخت. “او این پول را برای کمک به بهداشت عمومی در بریتانیا هزینه کرد.”

در اینجا تعدادی از نقاشی های دیواری بنکسی ، هنرمند معروف انگلیسی آمده است:

انتهای پیام