فرهنگ و هنر

نظامی که نظمِ دری کارِ اوست

محمد جعفر محمدزاده می گوید: نظامی یکی از بزرگترین غارتگران در تاریخ و فرهنگ ایران است و باید تلاش شود تا او را به مکان و پایگاه خود برگرداند.

به گزارش گیلونا ، در یادداشت این نویسنده و پژوهشگر با عنوان “سیستمی که نظم آن داری اثر اوست” آمده است: من درباره نظامی گنجوی و جایگاه شعر وی در بعضی جاها در ادبیات فارسی گفته و نوشته ام ؛ همان سربازی که امروز تنها نام فارسی او بر روی سنگ مزار وی دیده می شود؛ که شعرهای خود را ترجمه و جعل می کند و آنها را به نام شعر نظامی پخش می کند تا آنها را قومی کند و تاریخ ساز شود او یکی از بزرگترین غارتگران در تاریخ و فرهنگ ایران است و باید تلاش کنیم تا او را به مکان و پایگاه خود برگردانیم. او صاحب “پنج گنج” و صاحب بزرگترین و باشکوه ترین اشعار عاشقانه ایرانی است؛ او که امروز در وطن خود غریبه شده است. و “سزاوار نظم و انضباط است”.

گزیده های زیر از خاطرات وی را در “پنج گنج” بخوانید:

چو این توصیه را از من گرفت
زبانم را در باز کردم

من به هر طریقی گفتم
مگر اینکه حرف جدیدی بزند

در آن حیرت از بی دفاع
من به نام نامزدهای انتخاباتی قرعه کشی کردم …

سیستمی که وظیفه آن نظم است
سزاوار نظم و انضباط است

این نامه چگونه می گوید
تا خواندن مغز را سبک کند

بگذارید قلب دوستان روشن شود
دور از چشم دشمنان

انتهای پیام