فرهنگ و هنر

گیلونا – هفته‌ی کتاب و کتابخوانی

به مناسبت آغاز هفته کتاب و کتابخوانی خبرنگاران همدان از کتابخانه های عمومی بهار و لالجین بازدید کردند. شهرستان بهار دارای 12 کتابخانه است که پنج کتابخانه شهرستانی و هفت کتابخانه روستایی است. 111000350 نسخه کتاب در کتابخانه های شهرستان بهار موجود است و 3000486 عضو از خدمات کتابخانه استفاده می کنند. رشته ادبیات با 11 هزار و 457 نسخه پرمخاطب ترین موضوع مردم شهرستان بهار بود و پس از آن علوم اجتماعی با 5 هزار و 330 نسخه، علوم ناب با 4 هزار و 680 نسخه و حوزه دین با بیش از 40 نسخه در رتبه های بعدی قرار گرفتند. هزار نسخه مردم بود.